Spring til indhold

Ny kultur- og fritidspolitik

Den nye politik for kultur og fritid bliver bygget op om en række fortællinger, som vi sammen med fagfolk, frivillige og interessenter og borgere vil definere, kvalificere og digte videre på i fællesskab.

Vores fortællinger

Fra tidernes morgen har vi mennesker forstået os selv og vores omgivelser gennem forskellige fortællinger, der spænder fra store politisk, religiøse fortællinger til mindre, lokale eller personlige historier. Det er altså den måde, hvorpå vi skaber mening og sammenhæng i det liv, vi lever. Politikken for kultur- og fritid skal gerne give mening for os, og derfor bygger vi den op om en række fortællinger om Holbæk Kommune, som vi gerne vil have jer til at digte videre på . Hver fortælling får d. 7. april sin egen workshop.

Udvikling og fremme af maritim identitet med udgangspunkt i håndværk

Holbæk Havn skal være  ramme for viden, oplevelser, fællesskab og læring med afsæt i skibstømmerhåndværkets og værftets historie. Historien om Holbæk Havn formidles og fortsættes gennem samarbejdet med Nationalmuseet, der genererer uddannelse, beskæftigelse og viden, og markerer Holbæk Kommune nationalt og internationalt som videncenter og oplevelsesdestination for skibshåndværk. På længere sigt vil det skabe positiv opmærksomhed på håndværksfagene og skabe muligheder for et tæt samarbejde med de tekniske skoler.

Havnekulturfestivalen ”SKVULP” supplerer formidlingen af det maritime miljø med oplevelser og aktiviteter, der er udviklet af havnens aktører og tiltrækker et bredt publikum både i og udenfor kommunen.

”Mastebroen” på Krags Brygge skaber som bro en forbindelse og nye mødesteder på havnefronten – og som kunstværk et modigt monument for havnens  og skibshåndværkets historie, der peger frem mod nye tider

Inklusion gennem fællesskaber, forståelse, læring og dannelse

Holbæk Kommunes foreningsliv skal åbne sig mod nye og/eller sårbare målgrupper i udviklende og forpligtende fællesskaber, der genererer gensidig læring og forståelse. Kultur og fritids opgave er at iværksætte og understøtte nye initiativer, der varetager denne opgave og - gennem tæt samarbejde med ‘Alle kan bidrage’ - forankrer den i det daglige arbejde.

Samarbejdet med DBU Sjælland og fodboldklubben Holbæk B&I skal sikre integration af nytilkomne flygtninge gennem fodboldens universelle sprog, og de indsamlede erfaringer deles og forankres bredt i foreningslivet, så initiativet fremover kopieres af andre.

ed projektet ”På ret kurs” er der fokus på udsatte børnefamilier, som gennem ferieoplevelser med friluftaktiviteter, sejlads og madlavning i selskab med frivillige aktører, får redskaber til at klare hverdagens udfordringer og et indblik i de mange fritidsaktiviteter, lokalsamfundet tilbyder.

Bevægende byrum

Byen udgør i stigende grad scenen og rummet for vores livsudfoldelse og er samtidig det fælles rum, hvor vi møder hinanden på lige fod. Holbæk Kommunes byer skal være inspirerende, åbne og mangfoldige – og de skal både rumme det velkendte og det overraskende. 

”Holbæk Art”, ”How far away is the Horizon” og ”Holbæk Images” omdanner Holbæk by til udstillingssted for anerkendte kunstnere, hvis budskaber og værker kommer ud til alle borgere – også dem, der ikke plejer at gå på museum. Kunsten - og dialogen om den - kan også bidrage til at styrke sammenhængskraft og fællesskab i de mindre byer fx gennem ”Kunst og Fællesskaber”. 

Udviklingen af havneområdet er også et led i denne fortælling, der handler om at byens infrastruktur både skal bevæge os fra A til B og invitere til ophold, bevægelse og samvær. ”Mastebroen” kombinerer disse forventninger til byen ved både at etablere trafikal forbindelse, kunstnerisk refleksion, aktiviteter og oplevelser undervejs.

Natur, fritid og udeliv 

Holbæk Kommune vil skabe de bedste rammer for et aktivt fritidsliv både inde og ude, på landet og i byen. Vi vil imødekomme de nye tendenser til at idræt i stigende grad dyrkes udenfor på alle tider af året og gerne selvorganiseret og spontant. Etablering af kunstgræs og multibaner i lokalområderne (Tølløse, Mørkøv og Vipperød) samt anlæg og forbindelser mellem stisystemer (Brorfelde, Geopark og Åmosen) er eksempler på, hvordan nye anlæg i byer og naturen understøtter udviklingen. 

Parallelt med denne udvikling står foreningslivet i Holbæk Kommune stadig stærkt, og behovet for bedre og flere faciliteter med større fleksibilitet ligger til grund for udviklingen af ”Holbæk Sportsby”. Her indtænkes både foreningsliv og selv organiseret idræt, inde- og ude liv samt zoner til samvær, der skaber meningsfulde møder og pauser, hvor spontane aktiviteter og nye, inkluderende fællesskaber kan opstå. Overordnet ønskes en udvikling af facilitets området, der tilgodeser borgernes forskellige behov og mobilitet. Der være basale rammer i nær området og samtidig avancerede faciliteter, der tiltrækker brugere på tværs af og udenfor kommunen.

Udsyn og oplevelse

Med afsæt i kommunens borgere, kommende borgere og turister, skal der satses på aktiviteter, destinationer og  attraktioner, der gennem underholdning og samvær skaber refleksion og ny viden. Vi satser på en oplevelsesdimension, der tillige skal øge bosætning, turisme og vækst. Holbæk Kommune byder på oplevelser og fyrtårne, der både har lokal forankring og relevans - og er tæt forbundet med større sammenhænge og fællesskaber geografisk og videnskabeligt.

Visionen for Brorfelde Observatorium afspejler denne fortælling, idet der udvikles en oplevelsesdestination med en stærk, lokal forankring, der bringer videnskaber som astronomi og geologi tæt på og samtidig tiltrækker publikum udefra.

Vores internationale samarbejde i forbindelse med ‘Holbæk Images’ og den kinesiske festival ‘Eventyret om Silkevejen’ skal styrke vores relationer til det internationale samfund, men med et lokalt afsæt og en mærkbar relevans for både borgere og turister.

Pleje og udvikling af kunstneriske miljøer

Holbæk Kommune ønsker at pleje udviklingen af de kunstneriske miljøer både indenfor talentudvikling og udøvelse. Med afsæt i de rammer, der allerede er etableret indenfor eksempelvis teater og billedkunst, skal der være fokus på den kunstneriske fødekæde – ikke blot med henblik på udvikling af kompetencer for børn og unge, men også på de senere karrieremuligheder og samspil med erhvervsliv, uddannelse og oplevelsesindustri.

Dette kan bl.a. gøres gennem styrkelse af partnerskaber mellem kulturinstitutioner som Musikskolen og erhvervslivet – eller gennem samarbejdet med Symfoniorkestret Copenhagen Phil, der yder en bred indsats for børnefamilier, skoler og erhvervsliv. For børn og unge skal adgangen til undervisning indenfor de kunstneriske fag enten bringe dem tættere på den karriere, de drømmer om, eller angive en anden retning. På den måde bidrager talentudviklingens lærende fællesskaber til en dannelsesproces med fokus på identitet og afklaring. Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander